Vad är ISO

Struktur är förutsättning för framgångsrika företag

ISO erbjuder ett ramverk för hjälpa företag göra rätt sak,  vid rätt tid med rätt mängd resurser. Syftet är att skapa ett systematiskt arbete där alla har förutsättningar att göra ett bra jobb.

Det finns många olika ISO-standarder som hanterar olika områden. De vanligaste är Kvalitet ISO 9001 för skapa nöjda kunder, ISO 14001 Miljö för bra miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö för friska medarbetare. Respektive standard behandlar olika områden men de fungerar på samma sätt och upp till 80% är gemensamt.

ISO standarderna ställer krav på VAD som ska finnas, men det är upp till respektive företag beskriva HUR. Tex finns krav på att olika delar ska vara dokumenterade. Men det finns inte krav på hur dokumenten ska se ut eller var de sparas.

Varför företag ISO-certifierar sig

I många fall ISO-certifierar sig företag för att deras kunder ställer krav på ISO-certifiering. Anledningen till att kunderna ställer krav på ISO-certifiering är att det då minskar riskerna för dem själva. De kan känna en större trygghet att deras leverantör ”gör rätt”. 

Men det finns flera anledningar till att arbeta med ISO. Företag som arbetar med ISO för mer än att ”kunderna vill det”, brukar nå bättre resultat.

Vanliga problem i ISO-arbetet

  • Vet inte var man ska börja
  • Arbetet känns spretigt och det är svårt att få en överblick
  • Arbetet skapar inget värde, är bara en pappersprodukt
  • Arbetet upplevs ta tid från övriga arbetsuppgifter

Läs mer om ISO-certifiering i 10 steg

7 ledningsprinciper

ISO arbetet baseras på 7 ledningsprinciper

Omvärldsanalys (Relationshantering)

Företaget är en del i en större helhet och påverkas av yttre faktorer som behöver ta hänsyn till.

Faktabaserade beslut

Beslut ska baseras på fakta. 

Aktivt ledarskap

Ledarskapet skapa förutsättningar att alla kan göra ett bra jobb.

Medarbetarnas engagemang

Engagerade medarbetare är nyckeln till framgång.

Processstyrning

Alla delar i företaget är viktiga och en kedja är inte starkare än den svagaste länken.

Kundfokus

För långsiktig framgång behöver företag sträva efter kunder nöjda.

Ständiga förbättring

Utvecklas eller avvecklas. Världen förändras och det måste även framgångsrika företag. 

Läs mer på SiS.se.

Mer om ledningsprinciperna

Omvärldsanalys

För att förstå företagets förutsättningar är det viktigt att ständigt analysera omvärlden. Det hjälper oss att prioritera det som är viktigast för företaget. Det är tex intressentanalys, risker & möjligheter samt lagbevakning.

Faktabaserade beslut

För att kunna basera de strategiska beslut på fakta måste företaget samla in relevant information och se till att rätt personer har tillgång till informationen. Våra strategiska beslut inkluderar tex vårt kunderbjudande, vilka mål vi sätter och vilka leverantörer vi samarbetar med.

Aktivt ledarskap

Ett aktivt ledarskap är en förutsättning för ett effektivt företag. Ledningen ansvarar för att skapa förutsättningar för alla att göra ett bra jobb. Det inkluderar bland annat att arbeta med rätt saker på rätt sätt. Det är ledningen som ansvarar för att ledningssystemet fungerar och är tillräckligt bra för att stötta organisationen.

Medarbetarnas engagemang

Det är medarbetarna som skapar värdet i företaget. Engagerade medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. Det är därför centralt att involvera och engagera medarbetarna.

Processstyrning

Det är viktigt att hela företaget arbetar effektivt, tillsammans (inte separata avdelningar). Processstyrning betyder att styra hur respektive del i företaget fungerar och passar ihop med övriga delar. Det är lite som en ritning för ett hus.

Kundfokus

Att uppfylla kundernas krav och förväntningar är företagets viktigaste uppgift. Det är grunden till företagets överlevnad. För att kunna göra kunderna nöjda behövs tre delar. Identifierar kundernas behov, följa upp hur kunderna upplever arbetet och
identifiera kundernas framtida behov.

Ständiga förbättringar

Ett aktivt förbättringsarbete hjälper föetaget att utvecklas och hela tiden bli bättre. Det är viktigt att hela tiden lära av misstag och utvärdera om företaget gör rätt saker.

Rulla till toppen