Checklista ISO 9001

Kanske den enklaste checklistan för ISO 9001 och ISO 14001

Checklista för ISO 9001 och ISO 14001. Stora delar av Kvalitet och Miljöstandarderna är samma. Så de är lika enkelt att certifiiera sig mot båda samtidigt.

0. Affärsplan

 • Affärsplan
 • Vision

1. Vad är viktigt

 • Processkarta
  – Beskrivning av hur ni arbetar inklusive vad som är viktigt i respektive moment
 • Intressentanalys
  – Listat personer och verksamheter som ni påverkar
  – Listat personer och verksamheter som ni påverkas av
 • SWOT
  – Nuvarande interna styrkor och svagheter
  – Framtida externa möjligheter och hot
  – Prioriterat de viktigaste områdena
 • Miljöaspekter
  – Analyserat hur företaget påverkar miljön
  – Inkluderat hela värdekedjan
  – Inklusive onormala händelser som tex vid brand eller utsläpp
 • Risker & möjligheter
  – Djupare analys av största risker & möjligheter
  – Inklusive kvalitet
  – Inklusive miljö
  – Inklusive klimatförändringar, i hela värdekedjan
 • Lagar och andra krav
  – Skapat en laglista
  – Beskrivit att och hur respektive lag följs
  – Lagefterlevnadskontroll

2. Vart vill ni

 • Kvalitet och miljöpolicy
 • Mål
  – Relevanta mål för att nå nöjdare kunder
  – Relevanta mål för att minska miljöpåverkan
  – Målen kopplade till affärsplan och vision
  – Målen kommunicerade till alla anställda
  – Det finns handlingsplan för att nå målen

3. Hur kommer ni dit ni vill

 • Rutiner
  – Relevanta rutiner
  – Kundnöjdhet
  – Miljöpåverkan
  – Avvikelser
  – Kemikaliehantering
  – Avfall
  – Inköp
  – Leverantörer
  – Nödlägen
  – Medarbetare
  – Internrevisioner,
  – Kommunikation
  – Nya kunder
  – Övriga
 • Organisation
 • Uppgiftsfördelning
 • Befattningsbeskrivningar

4. Var är ni

 • Kundundersökningar
 • Leverantörsbedömningar
 • Medarbetare
 • Utrustning
 • Internrevision
  – Funkar ISO-arbetet
  – Lever upp till kraven i standarderna
  – Egna rutiner
 • Ledningens genomgång
  – Kundnöjdhet
  – Miljöpåverkan
  – Sammanställning av avvikelser
  – Beslut kring förändringar

5. Övrigt

 • Samlat andra externa granskningar (tex arbetsmiljöverket, miljökontoret, mm)
 • Samlat relevanta tillstånd och intyg för er och era leverantörer (tex transport farligt avfall, batterier)
 • Beskrivning av verksamhetssystemet
  – Vilka standarder och vilka delar av företaget
 • Årshjul
ISO handbok för nybörjare

Ladda ner vår ISO handbok för nybörjare, som även innehåller mer förklaringar kring ISO-arbetet.

Rulla till toppen